Workshop: Quality Assurance

Välkommen att delta i en workshop som Solvina anordnar i syfte att öka förmågan att säkerställa kvalité inom automationsprojekt i värmebranschen. Workshopen baseras på en kvalitetsguide för automation som Solvina tagit fram i ett projekt finansierat av Värmeforsk och Energimyndigheten. Inbjudan riktar sig till automationsingenjörer, projektledare eller andra som är intressenter i automationsrelaterade projekt och som är intresserade av öka förmågan av att säkerställa kvalitén inom automation.

Guiden och workshopen är en del av ett forskningsprojekt inom Samverkansprogrammet bränslebaserad el- och värmeproduktion (SEBRA) som finansieras av Värmeforsk och Energimyndigheten.  Det övergripande målet för projektet är att öka förmågan att säkerställa kvalité inom automationsprojekt i värmebranschen.

Kvalitetsguiden för automation baseras på en metodik som Solvina i grunden har utvecklat för användning inom kärnkraft, men som nu har anpassats och vidareutvecklats för användning inom värmebranschen och för det behov som där har identifieras genom en serie intervjuer med personer inom branschen. Workshop-deltagarnas återkoppling är viktig för att säkerställa att guiden blir attraktiv, praktiskt användbar och till bästa nytta för tillämpning inom branschen.

Workshopen finansieras av projektet, deltagarna står endast för tid och eventuell resa och logi.

Målet med workshopen är att sprida guidens innehåll och ge deltagarna förutsättningar att lyckas med kvalitetssäkring för projekt inom värmebranschen. Deltagarna ges möjlighet att diskutera med likasinnade i branschen och få inspiration och kunskap kring hur man kan jobba för att säkerställa kvaliteten i automationsprojekt.-

Registration form